Kjørebru over Minilla

Nye tegninger og budsjett finnes her.

Tillatelse til bygging av kjørebru over Minilla gitt av styret i Trollheimen landskapsvernområde

Nerskogen utvikler seg i retning av et eldorado for de som liker å komme seg ut i naturen både sommer og vinter. Det ligger inn mot Trollheimen med uberørte vidder og villmark. I grensa mellom Nerskogen og Trollheimen har en et nord-sør terreng som gjør at f.eks. skiløyper tilnærmelsesvis kan gå på samme kote i milevis. Hvor ellers finner en det i Trøndelag? Videre gjør koplingen mot Oppdal at en her har et sammenhengende løypenett på ca. 12 mil. I tillegg har hytteeiere i Jøldalen et sterkt ønske om å knytte seg til løypenettet via Telmyran. Alle disse løypene på Nerskogen er til glede for både tilreisende og lokalbaserte barnefamilier, turgåere og treningsivrige personer.

Mer ustabile vintre har ført til at kryssing av elva Minilla er blitt mer problematisk på grunn av overvann eller at elva til tider kan gå åpen på vinteren. Dette har skapt problemer både for skigåere og løypemaskin. Når dette oppstår blir hytteeierne nord for Minilla uten oppkjørte skiløyper. Disse hytteeierne og noen grunneiere har derfor tatt et initiativ til å bygge en enkel kjørebru over Minilla slik at løypemaskinen kan krysse elva selv om den har overvann eller går åpen.

I april 2015 sendte en tiltaksgruppe for etablering en kjørebru for løypemaskin over Minilla en søknad til styret i Trollheimen landskapsvernområde. Saken ble behandlet i styremøtet 16.09.2015 hvor tillatelse til oppføring av bru ble gitt:

«Verneområdestyret imøtekommer søknad om oppføring av kjørebru for løypemaskin over Minilla som omsøkt. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen kap IV punkt 1.3d) bygging og fornying av turisthytter og anlegg for friluftslivet. Begrunnelsen for å imøtekomme tiltaket er at det vurderes å være av svært stor betydning for Nerskogssamfunnet, både lokalbefolkning og hytteboere/besøkende å få gode stabile skiløyper på begge sider av Minilla.»

Arbeidet med prosjektering av kjørebrua ble startet opp tidlig høsten 2012, blant annet ble lokaliteten for kryssing flyttet. Observasjoner av isgangen over to sesonger viste nemlig at det først valgte kryssingspunktet hadde høy isgang.  Kryssingen ble derfor flyttet lenger nedstrøms til et sted (N 62°48.836’, E 009°38.180’) med kort avstand over elva og 4-5 m ned til vannspeilet.

Arbeidet går nå inn i en fase med detaljplanlegging og søknad om økonomisk støtte. Vi håper at brua kan stå ferdig til sesongen 2016/17. For å få dette til må vi kjøre inn tyngre materialer på slutten av skisesongen vi nå går inn i. Dessuten må finansiering komme raskt på plass. Budsjettet er på kr. 380 000.

All økonomisk støtte er velkommen og kan betales inn til kjørebrukontoen 4260.72.60324

Fakta om kjørebrua (N 62°48.836’, E 009°38.180’), klikk her for å vise i kart:

  • 10 m fritt spenn (påvirker ikke tverrsnittet av elva/flom)
  • Fundament på fjell, 4 brubjelker, 5 m bredde av brua
  • Fjørbelastet grind stenger for dyr sommerstid
  • God avstand til høyeste vannstand
  • Svært lite inngrep/diskret i terrenget
  • Lite rydding på begge sider av Minilla.

Kjørebru inntegnet i landskap

Nerskogen, 19.11.2015

Tiltaksgruppa for kjørebru v/Sveinung Løset