Om utvidelse av løypetraseen for skøyting

I den forbindelse ønsker vi å informere om at dispensasjonen vi har søkt om for å kunne kjøre opp løypetrase er basert på maskinbredde 4,2 m. For at det skal være rom for å manøvrere maskina har vi derfor søkt om bredde opp til 5 m. Denne bredden gir ikke rom for å ha to spor for diagonalgang og skøytetrase i tillegg. For å dekke trafikken begge veier i løypa må det være to spor for diagonalgang. I tillegg registrer vi at det for mange er en trivselsfaktor at man kan gå side om side i to spor. Skal det da skøytes mellom disse to sporene ser vi at det blir for smalt slik at sporene blir hakket opp av skøytetakene. Dette er ikke ønskelig da det i for stor grad ødelegger de to sporene som er laget og reduserer kvaliteten på løypetilbudet.

Begrensningen i trasebredde er spesielt knyttet opp mot at vernemyndighetene ikke ønsker for brede traseer innover i vernesonen. Vi har allerede fått utvidet traseen én gang fordi det ble for lite rom å manøvrere løypemaskina på enkelte steder. Siden det har vært en del runder frem og tilbake med vernemyndighetene, for å komme frem til den dispensasjonen vi nå har, vurderer styret det som uklokt å skulle be om å få utvide denne traseen ytterligere.  

Vi skal snart søke om ny dispensasjon for en ny treårsperiode, og da kan en søknad om ny utvidelse bidra til at vi får problemer igjen med å få dispensasjon. Skeptikerne til å gi oss dispensasjon har brukt nettopp dette som argument for ikke å gi oss dette. Derfor er det Løypeforeningens vurdering at vi bør slå oss til ro ei stund med det vi har fått slik at vernemyndighetene får mulighet til å erfare hvilken fordeler og ulemper løypekjøringen har for naturvernet. Det er viktig at aktiviteter i vernesonen skjer i samarbeid med de som forvalter vernet, da et bærekraftig naturvern er avhengig av tillit og samarbeid hos både vernere og brukere. Løypeforeningen vil derfor oppfordre alle turgåere til å slå seg til ro med det tilbudet som nå eksisterer, så får vi se etter hvert hvordan dette eventuelt kan utvides. Det må i så fall skje i samråd med vernemyndighetene.

Løypeforeningen har også fått forespørsel om vi kunne utvide traseen for skøyting i de delene av løypa som går i terreng uten skog og som ikke ligger i vernesonen. Dette ser vi på som svært uhensiktsmessig, fordi det vil bidra til å trekke til seg skøyteaktivitet også i de partiene som ikke er tilrettelagt for skøyting da disse partiene er stykkevis og delt. Vi ønsker å unngå at det blir skøytet i de deler av traseen som er for smal for at sporene ikke skal bli ødelagt. Utvidelse av løypetraseen vil også bidra til mindre dobbeltkjøring med løypemaskina slik at underlaget blir løsere og mindre hold for stavene. Skal vi kompensere for dette må vi kjøre flere turer, ikke minst på grunn av økt vedlikeholdsbehov der det skøytes, noe som i dag ikke er aktuelt da vi allerede har større kapasitetsbehov enn den maskinkapasiteten vi har tilgang på. Derfor vil bredere trase bidra til å forringe kvaliteten på dagens spor. Husk at vår primæroppgave er å lage skispor og bidra til at de står seg best mulig under ulike forhold.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at flere av de som sitter i Løypeforeningens styre ønsker seg skøytetraseer på Nerskogen, men vi er samstemte om at i øyeblikket er ikke tiden moden for det. Vi tar derfor med oss skøyteskiene og drar til sørenden av Skarvannet, hvor det er brede og fine skøytetraseer.

Vi håper dette er avklarende slik at dagens tilbud får tid til å sette seg. Vi ønsker alle god tur, og krysser fingrene for at vi får nok snø til påske.

Nerskogen Løypeforening

v/ Stein Mjøen, leder