Årsmøte 2017 - Oppdatert

Det innkalles til årsmøte i Nerskogen Løypeforening lørdag 27. mai 2017 kl 1500. Møtet avholdes på hytta til Gunhild Åm Vatn. Hytta ligger på høyre side av vegen (FV 512) når man kommer fra demningen mot Nerskogen, og avkjørselen er ca 300 meter før avkjørselen til Heldalsveien. Man kan parkere på parkeringsplassen til Nedre Ånegga veilag ca 100 meter nord for avkjørselen til hytta.

 

Saksliste:

1)     Beretning fra styret - Årsberetningen kan lastes ned her.

2)     Forslag fra styret om reviderte vedtekter (forslag vises nedenfor)

3)     Valg

4)     Regnskap

5)     Budsjett for kommende sesong

6)     Fastsettelse av kontingent for neste år

7)     Fastsettelse av budsjett for neste år    

 

Stiftelse av Nerskogen Løypeforening

Den 18.05.2007 ble det avholdt stiftelsesmøte for å opprette Nerskogen Løypeforening.

 

Vedtekter

Vedtatt 18.05.2007, revidert 05.06.2011 og 27.05.2017 (Blå tekst fra revisjon 2011, rød tekst forslag som ønskes vedtatt på årsmøtet 2017)

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Nerskogen Løypeforening. Foreningens sete skal være på Nerskogen.

§ 2 Formål

Gammel tekst:

Foreningens formål er å organisere finansiering, vedlikehold/drift og utvikling av skiløyper i området Nerskogen vest.

I tillegg skal foreningen arbeide aktivt for å stimulere, og legge til rette for økt friluftsliv, spesielt blant barnefamilier. Foreningen skal også gjennom samarbeid med vernemyndighetene bidra til at vernede områder blir brukt på en fornuftig måte hvor kanalisering av trafikken vil være et viktig virkemiddel.

Ny tekst:

Foreningens formål er å sørge for finansiering og utvikling av skiløypetilbudet på Nerskogen vest. I tillegg skal foreningen arbeide aktivt for å stimulere og legge til rette for økt friluftsliv. Foreningen skal også gjennom samarbeid med vernemyndighetene bidra til at vernede områder blir brukt på en fornuftig måte, hvor kanalisering av trafikken vil være et viktig virkemiddel.

§ 3 Medlemmer

Gammel tekst:

Medlemmene i foreningen er hytteeierne, næringsliv og fastboende som betaler kontingent. Medlemmene kan møte på årsmøtet hvor bl.a. styret velges. Det er betalende medlemmer og representanter fra gruppene beskrevet i § 6 som velger sine egne representanter til styret.Ny tekst:

Medlemmer i foreningen er de som har betalt kontingent i inneværende år. Medlemmer kan møte på årsmøtet hvor bl a styret velges.

§ 4 Kontingent

Gammel tekst:

Årskontingent fastsettes av styret og gjelder for det påfølgende vinterhalvår. Kontingenten forfaller til betaling 01.10. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent innen 2 måneder etter forfall, opphører medlemskapet i foreningen.

Ny tekst:

Årskontingent fastsettes av styret og gjelder for det påfølgende vinterhalvår. Kontingenten forfaller til betaling 01.10.

§ 5 Styret

Gammel tekst:

Styret skal bestå av følgende representanter:

  • Grunneiere på Nerskogen 2 personer
  • Hytteeierne 2 personer
  • Løypeansvarlig skal ha fast plass i styret

Styret skal avholde møte minst 2 ganger pr. år for å ivareta medlemmenes felles interesser. Styret selv eller valgte representanter for styret skal ha månedlig oppfølging av løypekjørere på vinter og minimum 3 ganger i løpet av vår/sommer/høst for å ivareta/følge opp kvalitet på skiløypene.

Ny tekst:

Styret består av leder, nestleder, løypeansvarlig og tre menige representanter. Av disse skal minst tre være grunneiere eller næringsdrivende på Nerskogen og to hytteeiere på Nerskogen. Løypeansvarlig skal ha fast plass i styret.

Styret skal avholde møte minst 2 ganger pr. år for å ivareta medlemmenes interesser.

 


§ 6 Årsmøte

Gammel tekst:

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av mai.  På ordinært årsmøte behandles følgende saker:

1)     Beretning fra styret.

2)     Revidert regnskap.

3)     Budsjett for kommende sesong.

4)     Fastsettelse av kontingent for neste år

5)     Fastsettelse av budsjett for neste år

6)     Anmeldte forslag eller saker fremlagt av styret.

Forslag som kan kreves behandlet på ordinært årsmøte, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. På ekstraordinært årsmøte behandles kun saker som er anført i innkallingen. Alle avgjørelser skjer ved flertall unntatt når annerledes er nevnt i lovene.

Ny tekst:

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai.  På ordinært årsmøte behandles følgende saker:

1)     Beretning fra styret

2)     Valg

3)     Revidert regnskap

4)     Budsjett for kommende sesong

5)     Godkjenning av kontingent for kommende sesong

6)     Godkjenning av budsjett for kommende sesong

7)     Anmeldte forslag eller saker fremlagt av styret.

Forslag som kan kreves behandlet på ordinært årsmøte, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. På ekstraordinært årsmøte behandles kun saker som er anført i innkallingen. Alle avgjørelser skjer ved simpelt flertall unntatt når annerledes er nevnt i vedtektene.

§ 7 Tillitsmenn og valg.

Gammel tekst:

Styret består av 5 personer. Valgene foregår skriftlig, dersom noen krever det. Årsmøtet velger leder og nestleder for 1 år, og styremedlemmer for 2 år. Styret kan selv oppnevne et arbeidsutvalg som minst skal bestå av lederen.

Årsmøtet velger 2 revisorer, samt valgkomité bestående av 3 medlemmer. Ved stemmelikhet ved valg under årsmøtet trekkes lodd. Ved stemmelikhet for øvrig har lederen dobbeltstemme.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som sitter i tre år hvorav én av medlemmene skiftes ut hvert år. Alternativt kan medlemmet gjenvelges for en ny periode. Valgkomiteen skal velge ut kandidater til styret som aktivt vil bidra til å drive arbeidet med løypeforeningen videre. Derfor må de som foreslås være genuint interessert i at det skal være oppkjørte skiløyper på Nerskogen.

Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet, men det er ønskelig at kopi av innstillingen sendes styret i rimelig tid i forkant av møtet.

Ny tekst:

Valg av styremedlemmer foregår skriftlig, dersom noen krever det. Årsmøtet velger leder og nestleder for ett år, og styremedlemmer for to år.

Årsmøtet velger valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som sitter i tre år, hvorav ett av medlemmene skiftes ut hvert år. Alternativt kan medlemmet gjenvelges for en ny periode. Valgkomiteen skal velge ut kandidater til styret som aktivt vil bidra til å drive arbeidet med løypeforeningen videre.

Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet, men det er ønskelig at kopi av innstillingen sendes styret i rimelig tid i forkant av møtet.

Ved stemmelikhet ved valg under årsmøtet trekkes lodd. Ved stemmelikhet for øvrig har lederen dobbeltstemme.

 

§ 8 Styrets oppgaver

Gammel tekst:

Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for foreningens virksomhet og holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling.

Ny tekst:

Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for foreningens virksomhet og holde seg orientert om foreningens økonomi.

 

 

 

§ 9 Styrets møter

Gammel tekst:

Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves. Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Ny tekst:

Styrets leder innkaller til møter ved behov, minimum to ganger per år. Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

 

§ 10 Foreningens midler

Ingen endring:

Foreningens midler skal være trygt plassert i bank eller annen finansinstitusjon og disponeres av styrets leder, og på en slik måte at man til enhver tid oppfyller formålet til foreningen på en best mulig måte. Styreleder kan delegere disposisjonsretten til en oppnevnt kasserer.

 

§ 11 Lovendringer

Gammel tekst:

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Ny tekst:

§ 11 Endring av vedtekter

Endring av vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

§ 12 Oppløsning

Gammel tekst:

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare treffes av ordinært årsmøte. Til gyldig beslutning kreves 3/4 av de avgitte stemmer og at minst 3/4 av foreningens medlemmer deltar i avstemmingen. Hvis ikke det nødvendige stemmeantall avgis, blir beslutningen gyldig ved å gjentas på nytt årsmøte, ordinær eller ekstraordinær, når beslutningen også der blir vedtatt med 3/4 av de avgitte stemmer. Det årsmøte som bestemmer foreningens oppløsning, skal også bestemme anvendelsen av dens mulige aktiva.

 

Ny tekst:

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare treffes av ordinært årsmøte. Til gyldig beslutning kreves 3/4 av de avgitte stemmer og at minst 3/4 av foreningens medlemmer deltar i avstemningen. Hvis ikke det nødvendige stemmeantall avgis, blir beslutningen gyldig ved å gjentas på nytt årsmøte, ordinært eller ekstraordinært, når beslutningen også der blir vedtatt med 3/4 av de avgitte stemmer. Det årsmøtet som bestemmer foreningens oppløsning, skal også bestemme anvendelsen av dens mulige aktiva.

 

Sted og dato: Nerskogen 18.05.2007