Referat fra årsmøtet

Årsmøte i Nerskogen Løypeforening 27/5-2017

 

Tilstede: Arve Krovoll, Sveinung Løset, Roar Stenseth, Gunhild Åm Vatn, Jørn Vatn og Olav Stenhaug

Referent: Jørn Vatn

Lenker: Foreløpig regnskap og budsjett, referat i pdf format

 

Saksliste:

1)     Beretning fra styret

2)     Forslag fra styret om reviderte vedtekter

3)     Valg

4)     Regnskap

5)     Budsjett for kommende sesong

6)     Fastsettelse av kontingent for neste år

7)     Fastsettelse av budsjett for neste år   

 

1)     Beretning fra styret

Gunhild Åm Vatn redegjorde for en feil i referatet fra forrige årsmøte hvor det var falt ut at Roar Stenseth ble gjenvalgt for to nye år i styret. Deretter ble årsberetningen gjennomgått.

2)     Forslag fra styret om reviderte vedtekter

Forslag til reviderte vedtekter ble lagt fram av Gunhild Åm Vatn.

De reviderte vedtektene ble vedtatt av årsmøtet med følgende justering for §2:

§ 2 Formål

Foreningens formål er å sørge for finansiering og utvikling av skiløypetilbudet på Nerskogen. I tillegg skal foreningen arbeide aktivt for å stimulere og legge til rette for økt friluftsliv. Foreningen skal også gjennom samarbeid med vernemyndighetene bidra til at vernede områder blir brukt på en fornuftig måte, hvor kanalisering av trafikken vil være et viktig virkemiddel.

3)     Valg

Innstilling til årsmøtet i Nerskogen Løypeforening:

Forslag til nytt styre i Nerskogen Løypeforening er som følger: 

  • Gunhild Åm Vatn, velges for to nye år (gjenvalg)
  • Trond Narve Stavne, velges for to nye år (gjenvalg)
  • Sveinung Løset (ikke på valg)
  • Roar Stenseth (ikke på valg) 
  • Arve Krovoll, løypeansvarlig med fast plass i styret

Gunhild Åm Vatn og Trond Narve Stavne gjenvelges som hhv leder og nesteleder for ett nytt år.

Valgkomité:

  • Børre Gundersen (velges for ett nytt år)
  • Ole-Martin Smedseng (velges for to nye år)
  • Ole Ragnar Thanem  (går ut av valgkomitéen)

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet.

Valgkomitéen hadde ikke funnet noen erstatter for Ole Ragnar Thanem, og årsmøtet valgte ba derfor styret om å finne en person som kan erstatte Ole Ragnar Thanem som går ut av valgkomitéen.

Som følge av forslaget til vedtektsendringen hadde Toril Dullum Lund blitt spurt om å bli den nye representanten i tilfelle årsmøtet vedtok å øke antall styrerepresentanter. I og med at årsmøtet vedtok å øke antall representanter i styret ble derfor Toril Dullum Lund valgt inn i styret i Nerskogen Løypeforening.

Takk til Ole Ragnar Thanem for arbeidet i valgkomitéen

4)     Regnskap

Det ble ikke lagt fram et revidert regnskap for regnskapsåret 2016-05-01 til 2017-04-30, men en oversikt over inntekter og utgifter i perioden oktober 2016 til 2017-04-30 ble lagt fram av Jørn Vatn.

5)     Budsjett for kommende sesong

Jørn Vatn la fram budsjett for kommende sesong

6)     Fastsettelse av kontingent for neste år

Styret har foreslått å beholde kontingenten på 500 kroner per år. Det ble opplyst om at flere betaler mer enn 500 kroner, og styret oppfordrer de som har mulighet til det om å betale et større beløp. Årsmøtet vedtok at kontingenten for sesongen 2017/2018 blir 500 kroner.

7)     Fastsettelse av budsjett for neste år  

Budsjettet for sesongen 2017/2018 ble vedtatt av årsmøtet. 

 

Underskrift av protokoll