Protokoll, årsmøte

Årsmøte i Nerskogen Løypeforening 30/5-2019

 

Tilstede: Trond N. Stavne, Arve Krovoll, Sveinung Løset, Ole-Martin Smedseng, Gunhild Åm Vatn, Jørn Vatn

Referent: Jørn Vatn

 

Saksliste:

 

1.     Beretning fra styret

2.     Valg

3.     Regnskap

4.     Budsjett for kommende sesong

5.     Fastsettelse av kontingent for kommende sesong

6.     Fastsettelse av budsjett for kommende sesong

 

1)     Beretning fra styret

Gunhild Åm Vatn gikk gjennom årsberetningen.

.

2)     Valg

Valgkomitéen for Nerskogen løypeforening ved Olav Stavne, Ola Lånke og Børre Gundersen har fremmet følgende forslag:

  • Gunhild Åm Vatn, (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år)
  • Trond Narve Stavne, (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år)
  • Sveinung Løset (ikke på valg)
  • Ole Martin Smedseng (ikke på valg)
  • Toril Dullum Lund (på valg, ønsker ikke gjenvalg, som nytt medlem foreslår valgkomiteen Trond Stiklestad)
  • Arve Krovoll, løypeansvarlig med fast plass i styret

Vervene som styreleder og nestleder foreslås gjenvalgt som i dag:

- Gunhild Åm Vatn foreslås gjenvalgt som styreleder

- Trond Narve Stavne foreslås gjenvalgt som nestleder

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet

Årsmøtet velger valgkomite. Børre Gundersen har vært medlem i valgkomiteen i tre år. Han har sagt seg villig til å ta gjenvalg for tre nye år.

 

Årsmøtet gjenvalgte Børre Gundersen som medlem av valgkomiteen for tre nye år.

 

3)     Regnskap

Det er ikke krav til revidert regnskap, men en oversikt over inntekter og utgifter for sesongen 2018/2019 ble lagt fram av Ole-Martin Smedseng.

4)     Budsjett for kommende sesong

Ole-Martin Smedseng la fram budsjett for kommende sesong.

5)     Fastsettelse av kontingent for neste år

Styret har foreslått å beholde kontingenten på 500 kroner per år. Dersom timeprisen for kjøring økes, må det på et senere tidspunkt vurderes å øke kontingenten. Årsmøtet vedtok at kontingenten for sesongen 2019/2020 blir 500 kroner.

6)     Fastsettelse av budsjett for neste år  

Budsjettet for sesongen 2019/2020 ble vedtatt av årsmøtet med endring beskrevet nedenfor. Styret vil evt justere budsjettet dersom det blir endring i timeprisen. Det ble av årsmøtet understreket viktigheten av å ha en god styreleder. For å sikre at nåværende styreleder fortsetter så lenge som mulig, og at det skal være lettere å rekruttere en fremtidig styreleder vedtok årsmøtet at styreleder skal få kjøregodtgjørelse for kjøring i fbm med styrearbeid satt til kr 15 000 per år.