Årsmelding, regnskap og budsjett til årsmøtet

Nerskogen Løypeforening kaller inn til årsmøtet lørdag 11. mai kl 15 på hytta til styreleder, Gunhild Åm Vatn, NERSKOGSVEIEN 2725. Følg denne lenken dersom du ikke vet hvor det er. Det er ikke kommet inn sakter til årsmøtet.

Sakliste

 1. Beretning fra styret
 2. Valg
 3. Regnskap
 4. Budsjett for kommende sesong
 5. Godkjenning av kontingent for kommende sesong
 6. Godkjenning av budsjett for kommende sesong

Nedenfor følger årsmelding, foreløpig regnskap og foreløpig budsjett. Noe mindre justeringer kan forventes.

Årsberetning 2023/2024

Møter

Det er avholdt tre styremøter (10/9, 11/2 og 12/4). Ifb med kjørebruprosjektet har det blitt avhold en rekke møter både med Rennebu kommune, med konsulent og med verneområdeforvalter/leder. Løypeforeningen har deltatt i ett møte i Skiløypekomiteen (Oppdal). Løypeforeningen har deltatt og stilt spørsmål under «Åpen halvtime - Kommunestyremøte Oppdal».

Økonomi

Vi mottar årlig støtte på 57 000 kroner fra Rennebu kommune. Medlemskontingenten utgjør om lag 375 000 kroner, og støtte fra sponsorer om lag 200 000 kroner. Egenkaptial er etter endt sesong er 667 000 kroner.

Vi har tråkket 220 timer til en totalkostnad på litt over 400 000 kroner. Endelig beløp blir først klart i juli måned. Det ble budsjettert med 320 timer, men det ble mindre tråkking enn forventet, spesielt ble det lite tråkking i desember og januar. Overskuddet for 2023/2024 er omlag 130 000 kroner. Kontingenten er for tiden 1 000 kroner per sesong. Timeprisen for sesongen 2023/2024 blir om lag 1900 kroner per time.

Se punktene nedenfor angående kjørebru og ny tråkkemaskin. Begge disse punktene har stor betydning for den økonomiske situasjonen til Løypeforeningen.

Hjemmeside/Facebook

Løypeforeningen benytter hjemmeside og Facebook aktivt for informasjon og promotering. Prinsippet er at statisk informasjon legges på hjemmesiden, mens løpende info om kjøring i hovedsak legges på Facebook-siden. En del medlemmer benytter ikke Facebook, så vi forsøker å legge ut litt løpende informasjon også på hjemmesiden.

Løypekjøring

Løypeansvarlig tråkket med snøscooter første gang 24.og 25. november. Første tråkking med maskin var 1. desember, og siste kjøring var 6. april. Sesongen ble avsluttet tidligere enn vanlig pga lite snø. Som forberedelse til etablering av kjørebru har vi tatt ut «Øvre Flårunde» og lagt om «Nedre Flårunde» slik at denne delvis trekkes ut av verneområdet og lenger mot verneområdegrensa. Det har vært flere maskinhavari, men vi har fått assistanse fra Oppdalsiden når dette har skjedd. De negative konsekvensene av maskinhavari har derfor vært begrenset. Løypa er også lagt litt mer skjermet i Skrikdalsløypa.

HMS

Det har ikke vært rapportert hendelser eller andre forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet denne sesongen.

Status for arbeidet med kjørebru

Byggesøknaden for kjørebru over Minnilla godkjent av Rennebu kommune 21. mars. Det har vært en lang prosess for å komme hit. To alternativer for kryssing har vært utredet de siste årene. Alternativet vi endte opp med ligger hundre meter nedstrøms dagens snøbrukryssing. Det andre alternativet ville medført at løypa gikk gjennom Minnilla hyttefelt hvor løypa også måtte krysse en bilvei med dertil HMS-utfordringer og ble derfor vurdert som mye dårligere.

Krysningspunktet for kjørebrua ligger i Verneområdet for Trollheimen. I dialog med Verneområdestyret har vi funnet en løsning hvor vi har lagt om løypa for å redusere belastningen i verneområdet og dispensasjon fra Verneområdestyret ble gitt i fjor høst. Omlegging av løypa betyr at løypa er trukket lenger unna flyttleia for rein.

Statsforvalteren har klaget på dispensasjonsvedtaket fra Rennebu kommune. Det er også kommet inn andre klager på vedtaket. Dette har medført betydelig forsinkelse i arbeidet. Løypeforeningen er i dialog med Rennebu kommune hvor vi anfører argumenter for hvorfor klagene etter vår mening er uberettigede.

Avtale med Snøhetta Løypedrift

Fram til nå er det Snøhetta Løypedrift som har tråkket løypene våre. Gjeldende avtale går ut etter denne sesongen og Snøhetta Løypedrift ønsker ikke å forlenge avtalen. Vi har derfor nedsatt en maskingruppe som ser etter andre løsninger. Et alternativ er at Løypeforeningen investerer i en egen ny tråkkemaskin som koster om lag tre millioner kroner. En slik løsning vil også kreve at løypeforeningen engasjerer en eller flere sjåfører og selv tar ansvar for vedlikehold og eventuelle reparasjoner. Uten betydelig støtte fra sponsorer og andre er investeringskostnadene for store å bære. Et viktig arbeid i tiden fremover blir å skaffe ekstern finansiering til ny tråkkemaskin.

Løypeforeningen har vært i forhandlinger med Snøhetta Løypedrift om videre samarbeid ett eller to år til. Snøhetta Løypedrift ønsker å skille ut tråkking på Nerskogen fra «hovedtråkkinga» på Oppdal. Det vil si at vi f eks kan inngå en leieavtale av den gamle «Nerskogsmaskina» og at vi ordner med sjåfører selv. Vi har identifisert et sjåførlag med en hovedsjåfør og to avlastningssjåfører. Det er foreløpig ikke inngått noen avtaler, men det er godt håp om å få til avtaler med sjåfører og Snøhetta. Nerskogsmaskina «synger på siste verset», slik at vi må påregne en del uforutsette kostnader. Den faktiske timeprisen kan derfor bli høyere enn den har vært de senere årene. Det er også en risiko for så alvorlige maskinhavari at maskina ikke lenger er verdt å reparere. Da kan vi få en avtale med Snøhetta hvor de kan avhjelpe oss, men det betyr at vi har mindre kontroll over når det blir tråkket.

Skiløypekomite i Oppdal

Høsten 2022 ble Nerskogen Løypeforening invitert til å delta i Skiløypekomiteen i Oppdal. Skiløypekomiteen skal jobbe for å utvikle skiløypetilbudet i Oppdal kommune. Det er etablert kriterier for hvordan man kan fordele midler fra «Fellesgodefinansieringen» i Oppdal. Med bakgrunn i at en tredjedel av Nerskogsløypa ligger i Oppdal kommune og at løypa genererer betydelig økonomisk gevinst for Oppdal kommune, handelsstanden og næringsliv på Oppdal, har vi søkt om økonomisk støtte to år på rad men fått avslag på søknadene begge gangene. Vi har bedt om begrunnelse for avslag uten at vi har fått noen begrunnelse som viser hvordan kriteriene benyttes. Dette synes vi er beklagelig og har derfor stilt spørsmål til Oppdal kommunestyre under «Åpen halvtime». Kommunedirektøren kunne ikke svare på vårt spørsmål, men henviste til at ordningen vil bli evaluert høsten 2024.

Styret

Styret i Nerskogen Løypeforening for 2023/2024 består av:

 • Gunhild Åm Vatn (leder, epost gunhild.vatn@gmail.com)
 • Trond Narve Stavne (nestleder)
 • Sveinung Løset (styremedlem)
 • Ola T. Lånke (styremedlem)
 • Ketil Olsen (styremedlem)
 • Torstein Sneisen (styremedlem)
 • Siv Remetun Lånke (vararepresentant)
 • Arve Krovoll (løypeansvarlig med fast plass i styret)

 

Nerskogen, 05/05/2024

Gunhild Åm Vatn

 

Regnskap - Nerskogen Løypeforening 2023/2024

Forenklet regnskapet forsøker å synliggjøre en sesong. Regnskapsåret går fra 1. mai til 30. april for en sesong.

 

 

Inn

Utest. fordr.

Ut

 

Inngående balanse

537 691

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

 

Kontingent

374 428

 

 

 

Rennebu kommune, tilskudd

57 000

 

 

Sponsorer

 

206 100

 

 

Renter

13 617

 

 

 

Tippemidler+Div. støtte

41 856

 

 

 

Sum inntekter

429 901

263 100

 

 

 

(sum=)

693 001

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

Regnskapshonorar

 

 

14 769

 

Leie datasystemer/lisenser/bank

 

 

12 448

 

Honorar, styreleder

 

 

15 000

 

Honorar, løypeansvarlig

 

 

10 000

 

Rulle

 

 

11 225

 

Utgifter snøscooter (bensin + div)

 

 

4 213

 

Sommervedlikehold

 

 

1 375

 

Prosjektering, kjørebru

 

 

70 235

 

Annet

 

 

4 262

 

Løypekjøring (Snøhetta)

 

 

420 200

 

Sum utgifter

 

 

563 727

 

 

 

 

 

 

Årsresultat

 

 

 

129 274

 

 

 

 

 

Utgående balanse

 

 

 

666 965

Merk: Inngående balanse er justert i forhold til fjorårets regnskap. Dvs vi har justert for aktuelle sponsorinntekter 2022/2023 og faktiske innbetalinger av kontingenter

 

Budsjett - Nerskogen Løypeforening

Periode:

2024/2025

 

Inn

Ut

 

 

 

 

 

Inngående balanse per 2024-05-01

666 965

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

Kontingent

380 000

 

55%

Tilskudd Rennebu kommune

57 000

 

8%

Sponsormidler

200 000

 

29%

Renter

15 000

 

2%

Tippemidler+Div. støtte

40 000

 

6%

Sum inntekter

692 000

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

Løypekjøring

 

640 000

 

Scootertråkking: Bensin +div

 

10 000

 

Regnskapshonorar

 

20 000

 

Data/leie/bank

 

15 000

 

Honorar, styreleder

 

15 000

 

Honorar, løypeansvarlig

 

10 000

 

Sommervedlikehold

 

10 000

 

Sum utgifter

 

720 000

 

 

 

 

 

Årsresultat

 

 

-28 000

 

 

 

 

Utgående balanse

 

 

638 965