Stiftelse av Nerskogen Løypeforening

Den 18.05.2007 ble det avholdt stiftelsesmøte for å opprette Nerskogen Løypeforening.

 

Vedtekter

Vedtatt 18.05.2007, revidert 05.06.2011 og 27.05.2017

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Nerskogen Løypeforening. Foreningens sete skal være på Nerskogen.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å sørge for finansiering og utvikling av skiløypetilbudet på Nerskogen vest. I tillegg skal foreningen arbeide aktivt for å stimulere og legge til rette for økt friluftsliv. Foreningen skal også gjennom samarbeid med vernemyndighetene bidra til at vernede områder blir brukt på en fornuftig måte, hvor kanalisering av trafikken vil være et viktig virkemiddel.

§ 3 Medlemmer

Medlemmer i foreningen er de som har betalt kontingent i inneværende år. Medlemmer kan møte på årsmøtet hvor bl a styret velges.

§ 4 Kontingent

Årskontingent fastsettes av styret og gjelder for det påfølgende vinterhalvår. Kontingenten forfaller til betaling 01.10.

§ 5 Styret

Styret består av leder, nestleder, løypeansvarlig og tre menige representanter. Av disse skal minst en være grunneier eller næringsdrivende på Nerskogen og to hytteeiere på Nerskogen. Løypeansvarlig skal ha fast plass i styret. I tillegg kan det velges en vararepresentant. Vararepresentant inviteres til styremøter, men har ikke møteplikt.

Styret skal avholde møte minst 2 ganger pr. år for å ivareta medlemmenes interesser.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai.  På ordinært årsmøte behandles følgende saker:

1)     Beretning fra styret

2)     Valg

3)     Revidert regnskap

4)     Budsjett for kommende sesong

5)     Godkjenning av kontingent for kommende sesong

6)     Godkjenning av budsjett for kommende sesong

7)     Anmeldte forslag eller saker fremlagt av styret.

Forslag som kan kreves behandlet på ordinært årsmøte, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. På ekstraordinært årsmøte behandles kun saker som er anført i innkallingen. Alle avgjørelser skjer ved simpelt flertall unntatt når annerledes er nevnt i vedtektene.

§ 7 Tillitsmenn og valg

Valg av styremedlemmer foregår skriftlig, dersom noen krever det. Årsmøtet velger leder og nestleder for ett år, og styremedlemmer for to år.

Årsmøtet velger valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som sitter i tre år, hvorav ett av medlemmene skiftes ut hvert år. Alternativt kan medlemmet gjenvelges for en ny periode. Valgkomiteen skal velge ut kandidater til styret som aktivt vil bidra til å drive arbeidet med løypeforeningen videre.

Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet, men det er ønskelig at kopi av innstillingen sendes styret i rimelig tid i forkant av møtet.

Ved stemmelikhet ved valg under årsmøtet trekkes lodd. Ved stemmelikhet for øvrig har lederen dobbeltstemme.

§ 8 Styrets oppgaver

Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for foreningens virksomhet og holde seg orientert om foreningens økonomi.

§ 9 Styrets møter

Styrets leder innkaller til møter ved behov, minimum to ganger per år. Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 10 Foreningens midler

Foreningens midler skal være trygt plassert i bank eller annen finansinstitusjon og disponeres av styrets leder, og på en slik måte at man til enhver tid oppfyller formålet til foreningen på en best mulig måte. Styreleder kan delegere disposisjonsretten til en oppnevnt kasserer.

 

§ 11 Endring av vedtekter

Endring av vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 12 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare treffes av ordinært årsmøte. Til gyldig beslutning kreves 3/4 av de avgitte stemmer og at minst 3/4 av foreningens medlemmer deltar i avstemningen. Hvis ikke det nødvendige stemmeantall avgis, blir beslutningen gyldig ved å gjentas på nytt årsmøte, ordinært eller ekstraordinært, når beslutningen også der blir vedtatt med 3/4 av de avgitte stemmer. Det årsmøtet som bestemmer foreningens oppløsning, skal også bestemme anvendelsen av dens mulige aktiva.

 

Sted og dato: Nerskogen 18.05.2007