Arbeidet med kjørebru - Status sommer 2021

Publisert av Jørn Vatn den 31.05.21.

I dag krysser løypa Minnilla tre steder. To av kryssingene er i Skrikdalsrunden, mens den tredje er i hovedløypa. All tråkking på islagt vann eller elver er en utfordring. Spesielt er kryssingen i hovedløypa utfordrende, både mht sikkerhet for tråkkemaskin, løypeansvarlig og skigåre, og med hensyn på at elva i perioder ofte ikke lar seg krysse. Nerskogen Løypeforening har derfor arbeidet for å etablere ei kjørebru over Minnilla.

Løypeforening fikk i 2015 dispensasjon fra Verneområdestyret til å bygge ei kjørebru over Minnilla. Kryssingspunktet vi mente var det beste ligger et par meter nedenfor hengebrua. Løypeforeningen hadde inngått avtale med grunneiere på begge sider av elva, men i forbindelse med eierskifte har den ene grunneieren trukket tilbake tillatelsen.

Da saken synes fastlåst, har vi utredet flere alternativer. En mulighet som har vært foreslått er å krysse Minnilla like nord for stolheisen. Denne løsningen vil medføre at løypa må legges 3-4 km i verneområdet. Det er lite sannsynlig at vi får tillatelse til dette, og vi har derfor ikke gått videre med dette alternativet.

Alternativet som vi nå utreder er å krysse Minnilla noen hundre meter nedstrøms der Krokbekken renner ut i Minnilla. Kartet nedenfor viser forslag til ny trasé. På vei sørover vil løypa følge Flåsæterrunden om lag en kilometer før løypa svinger nedover mot Minnilla hyttefelt. Her må vi krysse en vei, og løypa vil deretter ta seg mot kryssingspunktet. På veg sørover er det da kun 3-400 meter bort til løypa som går ned mot Varghaugkjølen.

Dersom dette alternativet blir valgt vil vi kunne legge løypa utenfor verneområdet. Det gir mulighet til å tråkke løyper også etter 20. april, samt at det ut fra et verneområdeperspektiv er svært ønskelig å minimere tråkking i verneområdet. Spesielt er det i dag utfordrende med at det ofte er lite snø mellom Krokbekken og Rødekorshytta, og det foreslåtte alternativet vil da redusere belastningen på naturen i verneområdet.

Det er også noen forhold som kan oppfattes negativt. Den planlagte traséen vil gå ca 50 meter fra de nærmeste hyttene i hyttefeltet Minnilla. Videre vil løypa krysse Minnilla om lag 100 meter ovenfor en idyllisk badeplass. Nå vil det jo ikke være tråkking på sommeren, slik at det ikke vil bli støy eller leven fra løypa ned til badeplassen. Vi planlegger å benytte Rennebubjelken, og de lager som kjent svært flotte brukonstruksjoner, så vi mener at ei slik bru sammen med dagens hengebru vil gi et tilskudd til brukeropplevelsene i et svært populært turområde om sommeren.

Løypeforeningen hadde invitert representanter fra Minnilla hyttefelt på befaring søndag 30. mai. I tillegg hadde vi invitert ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås til befaringen. Løypeforeningen er svært fornøyd med at Rennebu kommune støtter oss aktivt med å finne en løsning på utfordringen med kryssing av Minnilla. I alt 13 personer deltok på befaringen.

Løypeforeningen vil legge ut mer informasjon etter hvert som prosjektet utvikler seg.