Innkalling til årsmøte

Publisert av Jørn Vatn den 06.05.21. Oppdatert 08.05.21.

Årsmøtet avholdes lørdag 8. mai kl 1600-1730 i hytta til styreleder.

Koronasituasjonen gjør at det et begrenset antall kan delta på møtet. Vi har i melding på hjemmesiden den 5. april bedt om at de som ønsker å delta gir beskjed om dette. Ingen utenom styret har gitt beskjed om at de ønsker å delta.

Saksliste:

 • Beretning fra styret
 • Valg
 • Regnskap
 • Budsjett for kommende sesong
 • Fastsettelse av kontingent for kommende sesong
 • Fastsettelse av budsjett for kommende sesong

Innstilling fra valgkomitéen, årsberetning, regnskap og budsjett følger nedenfor. Det er ikke kommet inn saker til behandling.

Velkommen!

 

Forslag til kontingent

Som det fremgår av årsberetningen, har kostnadene til løyetråkking steget betydelig de to siste sesongene. For å kunne tilby samme nivå på tråkking som vi har hatt denne vinteren er det derfor nødvendig å øke medlemskontingenten. Tilbakemeldingene vi får på Facebook-siden tilsier at alle er fornøyde med tilbudet, noe vi tolker som et ønske om at vi holder nivået på tråkkingen. Styret foreslår derfor å øke kontingenten fra 500 kroner til 1 000 kroner per sesong.

 

 

Innstilling fra Valgkomitéen

Valgkomitéen for Nerskogen løypeforening ved Eivind Flaa, Ivar T. Hoel og Børre Gundersen fremmer med dette vår innstilling til årsmøtet 080521 for valg av styre som følger: 

 • Gunhild Åm Vatn (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år)
 • Trond Narve Stavne (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år)
 • Sveinung Løset (ikke på valg)
 • Ole Martin Smedseng (ikke på valg)
 • Trond Stiklestad (ikke på valg)
 • Ola T. Lånke (ikke på valg)
 • Arve Krovoll, løypeansvarlig med fast plass i styret

 

Vervene som styreleder og nestleder foreslås gjenvalgt som i dag:

 • Gunhild Åm Vatn foreslås gjenvalgt som styreleder

   

 • Trond Narve Stavne foreslås gjenvalgt som nestleder

 

Årsberetning 2020-2021

Møter

Det er avholdt tre styremøter (31/10, 14/2 og 5/4). Løypeforening har videre hatt et møte med Snøhetta Løypedrift for generell informasjonsutveksling og gjennomgang av sikkerhetsrapport, og et møte med Snøhetta Løypedrift, Rennebu kommune, Jøldalsvegen Hytteforening og Furusjøen-Hestvatnet Løypeforening for felles gjennomgang av ROS-analysene (Risiko- og sårbarhetsanalysene). Løypeforeningen har også hatt møte med Rennebu kommune for å diskutere utfordringer i forhold til verneområde og kjørebru over Minnilla.

Økonomi                                                                

Økonomien for Løypeforeningen er god. En del 3-års sponsoravtaler har utgått, og pga av Covid-19 situasjonen har vi valgt å avvente fornying av disse kontraktene. Støtte fra Rennebu kommune utgjør årlig i overkant av 50 000 kroner.

Bidrag fra medlemmer utgjør i overkant av 250 000 kroner for sesongen 2020/2021. Dette svarer til en økning på om lag 70 medlemmer fra året før. Timeprisen for kjøring ble økt fra 1 1000 kroner timen til 1 550 kroner timen. Løypeforeningen har likevel valgt å opprettholde tilbudet, og bevisst styrt mot et underskudd denne sesongen. Det er litt usikkerhet mht antall kjørte timer, det er i størrelsesorden 300 timer. Endelig timetall og kostnad vil bli klarlagt på et evalueringsmøte med Snøhetta Løypedrift og Dale Maskin. I regnskapet har vi gjort noen forutsetninger både mht på antall timer og sponsorinntekter, og dette gir et negativt årsresultat på om lag 150 000 kroner. Styret i Løypeforeningen foreslår å øke kontingenten fra 500 til 1 000 kroner per sesong for å kunne tilby samme frekvens på tråkking som vi har hatt de senere årene.

Hjemmeside/Facebook

Løypeforeningen benytter hjemmeside og Facebook aktivt for informasjon og promotering. Prinsippet er at statisk informasjon legges på hjemmesiden, mens løpende info om kjøring i hovedsak legges på Facebook-siden. En del medlemmer benytter ikke Facebook, så vi forsøker å legge ut litt løpende informasjon også på hjemmesiden.

Skieneren

Skieneren ble ikke gjennomført i år.

Trollheimen Landskapsvernområde og Minnilldalsmyrene naturreservat

Det ble gjennomført befaring sammen med forvalter fra Landskapsvernområdet. Formålet med befaringen var å se om maskintråkking har medført skade på miljøet og vurdere omlegging av traséen i Skrikdalsrunden, og se på muligheter for å få dispensasjon for tråkking av Gapahukrunden.

Forvalter har laget egen rapport om dette. Selv om det på utsatte steder er litt merker etter tråkking, er miløbelastningen relativt beskjeden. Det er nå laget en plan for å flytte løypa ut av Minnilldalsmyrene naturreservat. Vi planlegger en endelig befaring sommeren 2021 for å velge ny trasé med utgangspunkt for snøobservasjoner gjennom sesongen 2020/2021. Tilsvarende planlegger vi også omlegging i Gapahukrunden for å minimere miljøbelastningen.

Løypeforeningen har hatt god dialog med verneområdeforvaltningen for å finne helhetlige løsninger. Dette resulterte i at styret i Verneområdet har gitt (midlertidig) dispensasjon for å tråkke hele Gapahukrunden.

Omlegging av trasé, Heldalsveien

I høst la vi om løypa ved Heldalsveien/Steggliveien pga at løypa medførte en del isbrann på et jorde. Resultatet av omleggingen er at løypa her er noe brattere enn før, og det er en uheldig sving nederst i løypa like før der Steggliveien krysses. Vi planlegger å gjøre noen mindre justeringer her før neste sesong for å gjøre løypa enda sikrere.

Løypekjøring

Løypeansvarlig tråkket med snøscooter første gang 26. november, og deretter tre fire ganger før første løypetråkking med tråkkemaskin 4. desember. Etter en mildværsperiode i mars var det en periode ikke mulig å krysse Minnilla pga overvann. Det ble lagt arbeid i å lage en snøbru slik at vi igjen kunne krysse elva. Siste kjøring var 16. april. Det har vært gode løyper hele sesongen, og det er mye skryt å få på FB-siden mht kvaliteten på løypene. På utsatte steder var det litt lite snø, og vi var derfor forsiktig med å tråkke i vinterferien for ikke å ødelegge det tynne grunnlaget vi hadde da. Det fungerte meget godt.

Det har vært noen hendelser denne sesongen som har hindret løypekjøring/forsinket tråkking. Den alvorligste hendelsen var at maskina kjørte gjennom isen ved Furusjøen. Det gjorde at maskina var ute av drift en måneds tid. Det ble da tråkket med en «reservemaskin» fra Oppdal. Det har også vært mindre tekniske feil som har gitt mindre forsinkelser.

Totalt viser også denne sesongen at Løypeforeningen «leverer». Den nye sjåføren, Morten Sesaker, er svært flink og dedikert til jobben.

Styret

Styret i Nerskogen Løypeforening for 2020/2021 består av:

 • Gunhild Åm Vatn (leder, epost gunhild.vatn@gmail.com)
 • Trond Narve Stavne (nestleder)
 • Sveinung Løset (styremedlem)
 • Ole-Martin Smedseng (styremedlem)
 • Trond Stiklestad (styremedlem)
 • Ola T. Lånke (styremedlem)
 • Arve Krovoll (løypeansvarlig med fast plass i styret)

Nerskogen, 06/05/2021

Gunhild Åm Vatn

 

 

 

Regnskap - Nerskogen Løypeforening

 

 

Periode:

2020/2021

 

 

Inn

Utest. fordr.

Ut

 

Inngående balanse

431,181,00

 

 

 

 

 

629,040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

 

Kontingent

179,180

79,000

 

 

Nerskogen Utvikling

5,000

 

 

 

Rennebu kommune, tilskudd

 

55,000

 

 

Sponsorer

 

90,000

 

 

Andre inntekter

12,929

 

 

 

Sum inntekter

197,109

224,000

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

Regnskapshonorar

 

 

16,251

 

NETS autogiro bet.avt.

 

 

4,000

 

Snøscooter, stikker mm

 

 

8,100

 

Honorar, styreleder

 

 

15,000

 

Styreweb portal/server

 

 

5,520

 

bankgebyrer

 

 

22

 

VIPPS gebyr

 

 

785

 

Vedlikehold

 

 

24,412

 

Annet

 

 

 

 

Løypekjøring

 

 

496,000

 

Sum utgifter

 

 

570,090

 

 

 

 

 

 

Årsresultat

 

 

 

-148,981

 

 

 

 

 

Utgående balanse

 

 

 

282,200

 

 

Budsjett - Nerskogen Løypeforening

Periode:

2021/2022

 

Inn

Ut

 

 

 

 

 

Inngående balanse per 2021-05-01

282,200

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

Kontingent

500,000

 

72%

Tilskudd Rennebu kommune

55,000

 

8%

Sponsormidler

130,000

 

19%

Tippemidler

13,000

 

2%

Sum inntekter

698,000

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

Løypekjøring

 

527,000

 

Snøscooterkjøring

 

8,000

 

Regnskapshonorar

 

16,000

 

IT/Styreweb

 

6,500

 

Bank/VIPPS etc

 

4,000

 

Honorar, styreleder

 

15,000

 

Sommervedlikehold

 

10,000

 

Sum utgifter

 

586,500

 

 

 

 

 

Årsresultat

 

 

111,500

 

 

 

 

Utgående balanse

 

 

393,700