Saksliste til årsmøtet

Publisert av Jørn Vatn den 21.05.23. Oppdatert 28.05.23.

 

 

Årsmøtet i Nerskogen Løypeforening avholdes andre pinsedag kl 14 på hytta til styreleder, Gunhild Åm Vatn. Følg denne lenken dersom du ikke vet hvor det er. Det er ikke kommet inn sakter til årsmøtet, men styret har foreslått en vedtektsendring. Derfor kommer denne saken før valget.

 

Sakliste

 

 1. Beretning fra styret
 2. Endring av vedtekter
 3. Valg
 4. Revidert regnskap
 5. Budsjett for kommende sesong
 6. Godkjenning av kontingent for kommende sesong
 7. Godkjenning av budsjett for kommende sesong

 

Vedlegg:

Sak 1: Årsberetning

Møter

Det er avholdt tre styremøter (19/9, 26/2 og 23/4). Løypeforening har også hatt et møte med Snøhetta Løypedrift og Dale Maskin ifbm at vi fikk ny sjåfør inneværende sesong. I fbm tildeling av midler fra Oppdal deltok også Løypeforeningen på et oppstartsseminar hvor ny fordelingsmodell ble presentert. Vi har også hatt et møte med Snøhetta Løypedrift og begge kommunene for å diskutere forutsigbarhet i timepris samt evt viderføring av tråkkeavtalen.

Økonomi

Økonomien for Løypeforeningen er god. Vi har nå fått på plass nye sponsoravtaler for en treårsperiode. Årlig beløp er i overkant av 200 000 kroner. En spesiell takk til Eivind Flå, Ivar T. Hoel, Vigdis Krovoll, Jan Perry Lund og Arve Withbro som har innhentet sponsoravtalene. For sesongen 2021/2022 hadde vi ingen sponsoravtaler, men i regnskapet for 2021/2022 satte vi et betydelig beløp for «utestående fordringer» i håp om at mange av tidligere sponsorer også ville gi et bidrag for sesongen 2021/2022. Det viste seg at forholdsvis få gjorde det, slik at for «utgående balanse» for regnskapsåret 2021/2022 i fjorårets regnskap ble feil. Støtte fra Rennebu kommune utgjør årlig i 56 000 kroner. Bidrag fra medlemmer utgjør om lag 380 000 kroner for sesongen 2022/2023. Antall betalende medlemmer har gått ned noe de to siste årene. Dette kan delvis tilskrives økt kontingent, men det er også en utfordring at flere foreninger/lag som tidligere har stått for fellesinnkreving av kontingent til Løypeforeningen har avbrutt denne praksisen. For å sikre god økonomi er det viktig at flest mulig foreninger og lag vedtar fellesinnkreving av kontingent.

Da tråkking kom i gang først i februar, har vi tråkket mindre enn budsjettert, dvs 242 timer mot 350 timer budsjettert. Overskuddet for 2022/2023 er omlag 170 000 kroner. Kontingenten er for tiden 1 000 kroner per sesong. Timeprisen for sesongen 2021/2022 var 1650 per time. Timeprisen for sesongen 2022/2023 er 1800 kroner.

Hjemmeside/Facebook

Løypeforeningen benytter hjemmeside og Facebook aktivt for informasjon og promotering. Prinsippet er at statisk informasjon legges på hjemmesiden, mens løpende info om kjøring i hovedsak legges på Facebook-siden. En del medlemmer benytter ikke Facebook, så vi forsøker å legge ut litt løpende informasjon også på hjemmesiden.

Løypekjøring

Løypeansvarlig tråkket med snøscooter like før jul og i romjula. Vi har også fått hjelp fra Røde Kors med tråkking så det ble rimelig greit «juleføre». Men det var for lite snø til å tråkke med maskin. Første tråkking med maskin var 1. februar, og siste kjøring var 20. april. Vi fikk ny sjåfør denne sesongen, så nå er det Jens Anders Rise som kjører tråkkemaskina. I påska var det Stein Stensheim som kjørte. I påska hadde vi også et maskinhavari, som medførte forsinkelse i tråkkingen. Men sporet var fint, så det var helt uproblematisk. I februar løsnet det en «ispropp» oppe ved Buslettjønna, noe som medførte at vi måtte stenge løypa her en ukes tid.

 

Status for arbeidet med kjørebru

Etter at grunneier trakk tilbake tillatelse til å sette opp kjørebru like nedstrøms hengebrua, har Løypeforeningen vurdert to alternativer. Det nedre alternativet er noen hundre meter nedstrøms der Krokbekken renner ut i Minnilla, mens det øvre alternativet er femti meter nedstrøms der løypa i dag krysser elva. For begge disse alternativene er det hytteeiere i områdene som er negative til kjørebru i nærheten av sine hytter. Løypeforeningen har derfor invitert til befaringer ved de to alternativene, samt et dialogmøte hvor alle parter har kunnet fremme sine synspunkter. Dialogmøtet ble arrangert i forbindelse med årsmøtet våren 2022. Det ble skrevet referat fra møtet, og alle deltagerne fikk kommentere på referatet.

I det videre arbeidet har Løypeforeningen lagt størst vekt på HMS-utfordringene. Konkret betyr dette at vi nå går inn for å lage ei kjørebru fordi vi ser at med klimaendringene blir dagens kryssing ved hjelp av ei snøbru mer og mer utfordrende. Videre i valget mellom nedre og øvre alternativ, taler HMS argumentene sterkt for øvre alternativ da nedre alternativ medfører at løypa krysser en vei i et hyttefelt hvor både løypa og veien er forholdsvis bratt ved kryssingspunktet. Øvre alternativ vil også gi betydelig kortere bruspenn, og mindre inngrep i naturen enn nedre alternativ.

En utfordring med øvre alternativ er at det ligger i verneområdet for Trollheimen. Verneområdestyret har uttrykt at dersom dette alternativet skal kunne bli godkjent, må det foretas kompenserende tiltak som reduserer belastningen i verneområdet. Løypeforeningen har derfor i samarbeid med verneområdeforvaltningen sett på et alternativ hvor vi kun benytter «Nedre Flårunde». Det vil si at når man kommer sørover fra Rødekorshytta vil løypa svinge nedover til venstre. Her forsøker vi å trekke løypa enten utenfor, eller så langt mot verneområdegrensa som mulig. Verneområdeforvaltningen har også påpekt at vi bør tenke langsiktig, og vi har derfor vurdert justeringer som gjør at løypa blir mindre utsatt i perioder med lite snø, særlig tidlig i sesongen.

Løypeforeningen har benyttet et konsulentfirma for å utarbeide en byggesøknad. Søknad er sendt kommunen, og konsulenten er i dialog med kommunen for å få på plass nødvendig dokumentasjon. Så blir det betydelig arbeid med å skaffe finansiering til brua dersom tillatelse gis.

Skiløypekomite i Oppdal

Høsten 2022 ble Nerskogen Løypeforening invitert til å delta i Skiløypekomiteen i Oppdal. Skiløypekomiteen skal jobbe for å utvikle skiløypetilbudet i Oppdal kommune. Det er etablert kriterier for hvordan man kan fordele midler fra «Fellesgodefinansieringen» i Oppdal. Med bakgrunn i at deler av Nerskogsløypa ligger i Oppdal kommune og at løypa generere betydelig økonomisk gevinst for Oppdal kommune, handelsstanden og næringsliv på Oppdal, søkte vi om støtte til løypetråkking. Søknaden ble avslått ut fra helt andre kriterier enn det som var satt opp for slike søknader. Løypeforeningen har derfor sendt et tilsvar til Skiløypekomiteen, og vil sende en ny søknad ved neste mulighet.

Styret

Styret i Nerskogen Løypeforening for 2022/2023 består av:

 • Gunhild Åm Vatn (leder, epost gunhild.vatn@gmail.com)
 • Trond Narve Stavne (nestleder)
 • Sveinung Løset (styremedlem)
 • Trond Stiklestad (styremedlem)
 • Ola T. Lånke (styremedlem)
 • Arve Krovoll (løypeansvarlig med fast plass i styret)

Nerskogen, 28/05/2023

Gunhild Åm Vatn

 

 

Sak 2: Endring av vedtekter

I gjeldende vedtekter heter det:

§ 5 Styret

Styret består av leder, nestleder, løypeansvarlig og tre menige representanter. Av disse skal minst tre være grunneiere eller næringsdrivende på Nerskogen og to hytteeiere på Nerskogen. Løypeansvarlig skal ha fast plass i styret.

Styret skal avholde møte minst 2 ganger pr. år for å ivareta medlemmenes interesser.

 

Det foreslås å endre dette til:

Styret består av leder, nestleder, løypeansvarlig og tre menige representanter. Av disse skal minst en være grunneier eller næringsdrivende på Nerskogen og to hytteeiere på Nerskogen. Løypeansvarlig skal ha fast plass i styret. I tillegg kan det velges en vararepresentant.

Styret skal avholde møte minst 2 ganger pr. år for å ivareta medlemmenes interesser.

Regnskap

Foreløpig regnskap, endelig regnskap legges fram på årsmøtet.

 

Regnskap - Nerskogen Løypeforening 2022/2023
Forenklet regnskapet forsøker å synliggjøre en sesong. Regnskapsåret går fra 1. mai til 30. april for en sesong.
Inn Utest. fordr. Ut
Inngående balanse 373 964
Inntekter
Kontingent 359 775 20 000
Rennebu kommune, tilskudd 56 000
Sponsorer 162 700 62 300
Renter 6 401
Tippemidler+Div. støtte 39 768
Sum inntekter 624 644 82 300
(sum=) 706 944
Utgifter
Regnskapshonorar 23 473
Leie datasystemer/lisenser/bank 13 365
Honorar, styreleder 15 000
Honorar, løypeansvarlig 10 000
Støtte, Rødekors (kjøring) 5 000
Profilering 9 157
Prosjektering, kjørebru 19 335
Annet 4 860
Løypekjøring (Snøhetta) 436 500
Sum utgifter 536 690
Årsresultat 170 254
Utgående balanse 544 218

Budsjett

Styrets forslag til budsjett:

 

Budsjett - Nerskogen Løypeforening
Periode: 2023/2024
Inn Ut
Inngående balanse per 2023-05-01 544 218
Inntekter
Kontingent 400 000 57%
Tilskudd Rennebu kommune 56 000 8%
Sponsormidler 200 000 28%
Renter 6 000 1%
Tippemidler+Div. støtte 40 000 6%
Sum inntekter 702 000
Utgifter
Løypekjøring (Snøhetta) 608 000
Scootertråkking: Bensin + Røde kors 10 000
Regnskapshonorar 23 000
Data/leie/bank 15 000
Honorar, styreleder 15 000
Honorar, løypeansvarlig 10 000
Sommervedlikehold 10 000
Sum utgifter 691 000
Årsresultat 11 000
Utgående balanse 555 218
Forutsetninger:
Timepris 1900
Kontingent 1000
Antall timer tråkking 320