Årsberetning 2019/2020

Publisert av Jørn Vatn den 13.05.20.

Møter

Det er avholdt tre styremøter (14/12, 2/1 og 11/5). Løypeforeningen har hatt et møte med Rennebu kommune, Furusjøen&Hestvatnet løypeforening, Jøldalsvegen Hytteforening og Snøhetta Løypedrift for å diskutere bedre koordinering av løypekjøringen på Nerskogen. Løypeforening har videre hatt et møte med Snøhetta Løypedrift for generell informasjonsutveksling og gjennomgang av sikkerhetsrapport. Løypeforeningen har også hatt et møte med representanter for verneområdestyret for å diskutere «Gapahukrunden».

Økonomi

Økonomien for Løypeforeningen er god. Vi er nå inne i siste år av 3-års sponsoravtaler som utgjør 160 000 kroner per år. Støtte fra Rennebu kommune utgjør årlig i overkant av 50 000.

Bidrag fra medlemmer utgjør i underkant av 225 000 kroner for sesongen 2019/2020. Timeprisen for kjøring ble økt fra 1 000 kroner timen til 1 200 kroner timen. Koronasituasjonen gjorde at det ble svært lite kjøring fra midten av mars. Det er totalt kjørt 227 timer som utgjør 272 400 kroner. Det ble arrangert en «påskespleis» for kjøring i påska til glede for lokalbefolkningen. Svarthetta Eiendom og Nerskogen Utvikling bidro hver med 5 000 kroner. Det kom også inn ca 6 300 kroner fra enkeltpersoner i denne spleisen. Regnskapet viser et årsresultat på om lag 155 000 kroner.

Styreweb

Styreweb er tatt i bruk som et administrativt hjelpesystem. Dette har gitt oss muligheten til å etablere et medlemsregister. Per i dag er det 173 medlemmer. Det er åpnet for at man kan registrere seg som medlem både dersom man betaler medlemskap via løsningen, og om man f eks betaler via fellesinnbetaling, via VIPPS eller ved innbetaling på Jokeren. Det er flere fordeler med medlemsregister. For enkeltmedlemmer er det en enkel måte å bli minnet på at man må betale (neste år vil man kunne «VIPPSe» fakturaen). I tillegg har vi mulighet til å sende sms til medlemmene om det skulle oppstå akutte farlige situasjoner.

Hjemmeside/Facebook

Leverandøren av systemet for hjemmeside har lagt ned tilbudet. Hjemmesiden har derfor blitt lagt om, og vi bruker nå Styreweb sin løsning for hjemmeside. Prinsippet er at statisk informasjon legges på hjemmesiden, mens løpende info om kjøring i hovedsak legges på Facebook-siden.

Skieneren

Skieneren ble ikke gjennomført i år.

Trollheimen landskapsvernområde og Minnilldalsmyrene naturreservat

Deler av løypene på Nerskogen går i Trollheimen landskapsvernområde og Minnilldalsmyrene naturreservat. Løypeforeningen har dispensasjon for kjøring, men det må søkes om ny dispensasjon hvert fjerde år. Sommeren 2019 ble det søkt om fornyet dispensasjon. Under behandlingen kom det fram at «Gapahukrunden» så vidt går inn i verneområdet. Dette var noe Løypeforeningen ikke har vært klar over, og det har derfor ikke vært dispensasjon for kjøringen her siden oppstarten i 2008. Ved behandlingen høsten 2019 fikk vi avslag på kjøring av den delen av Gapahukrunden som går i verneområdet. Løypa ble derfor lagt om. Løypeforeningen inviterte representanter for verneområdestyret til en befaring med påfølgende møte. Dette resulterte i at det ble gitt en midlertidig dispensasjon for å kjøre hele Gapahukrunden fra vinterferien til og med påske. Det planlegges en ny befaring av hele løypenettet til sommeren for å se hvilken belastning løypekjøringen representerer for artsmangfoldet i verneområdet.

Løypekjøring

Løypekjøringen startet 12. desember. Etter en mildværsperiode i januar var det en periode ikke mulig å krysse Minilla pga overvann. Siste kjøring var 20. april. Siden det kom tilstrekkelig med snø, har det vært gode løyper, og det er mye skryt å få på FB-siden mht kvaliteten av løypene. I all hovedsak ble det kjørt til avtalt tid inntil midten av mars: «Koronanedstengning» av Norge. Det satte en stopper for løypekjøringen. Det ble kjørt 4 turer i påska, og to turer etter påske. Det har vært tre hendelser denne sesongen som har hindret løypekjøring. I januar kjørte maskina seg fast like ved kryssingen av Grana, og to tråkkemaskiner måtte hjelpe til for å få løs Nerskogsmaskina. Kjøring ble derfor forsinket. I vinterferien var det teknisk feil på maskina, og det tok et par dager før den ble reparert. Også i påska var det teknisk feil, men denne ble reparert samme dag. Disse hendelsene viser verdien av å ha Snøhetta Løypedrift «i ryggen».

Totalt viser også denne sesongen at Løypeforeningen «leverer». Sjåføren vår er svært flink og dedikert til jobben. Problemer som oppstår blir løst rimelig greit.

Styret

Styret i Nerskogen Løypeforening for 2019/2020 består av:

  • Gunhild Åm Vatn (leder, epost gunhild.vatn@gmail.com)
  • Trond Narve Stavne (nestleder)
  • Sveinung Løset (styremedlem)
  • Ole-Martin Smedseng (styremedlem)
  • Trond Stiklestad (styremedlem)
  • Arve Krovoll (løypeansvarlig med fast plass i styret)

Nerskogen, 13/05/2020

Gunhild Åm Vatn