Referat fra årsmøtet 2020

Publisert av Jørn Vatn den 23.05.20.

Årsmøte i Nerskogen Løypeforening 23/5-2020

 

Tilstede: Trond N. Stavne, Arve Krovoll, Sveinung Løset, Ole-Martin Smedseng, Trond Stiklestad, Gunhild Åm Vatn, Jørn Vatn

Referent: Jørn Vatn

 

Saksliste:

 

 1. Beretning fra styret
 2. Valg
 3. Regnskap
 4. Budsjett for kommende sesong
 5. Fastsettelse av kontingent for kommende sesong
 6. Fastsettelse av budsjett for kommende sesong

 

1)     Beretning fra styret

Gunhild Åm Vatn gikk gjennom årsberetningen.

.

2)     Valg

Valgkomitéen for Nerskogen løypeforening ved Olav Stavne, Ola T. Lånke og Børre Gundersen har fremmet følgende forslag:

 • Gunhild Åm Vatn, (ikke på valg)
 • Trond Narve Stavne, (ikke på valg)
 • Sveinung Løset (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år)
 • Ole Martin Smedseng (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år)
 • Trond Stiklestad (ikke på valg)
 • Arve Krovoll, løypeansvarlig med fast plass i styret

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet.

Under årsmøtet ble det fremmet benkeforslag om å utvide styret med en representant for å sikre at det er minst en grunneier i styret. Det ble foreslått å velge inn Ola T. Lånke som ny representant. Under møtet ble Lånke kontaktet, og han sa seg villig til å sitte i styret. Årsmøtet vedtok å øke antall representanter i styret med en, og valgte inn Ola T. Lånke som ny representant.

 

Vervene som styreleder og nestleder foreslås gjenvalgt som i dag:

- Gunhild Åm Vatn foreslås gjenvalgt som styreleder

- Trond Narve Stavne foreslås gjenvalgt som nestleder

Årsmøtet velger valgkomite. Olav Stavne har vært medlem i valgkomiteen i tre år. Styret kontakter Stavne for å sjekke om ha er villig til å ta gjenvalg for tre nye år. I og med at Ola T. Lånke nå går inn i styret, bes styre finne en ny representant til valgkomiteen.

 

3)     Regnskap

Det er ikke krav til revidert regnskap, men en oversikt over inntekter og utgifter for sesongen 2019/2020 ble lagt fram av Ole-Martin Smedseng. Det er en del poster som ikke er avklart, og endelig regnskap oppdateres i løpet av sommeren. Usikkerheten er noen få tusen kroner, og det forventes en liten økning i inntekter i forhold til foreløpig budsjett. Sponsorinntekter er bokført i regnskapet selv om disse representerer utestående fordringer. Løypeforeningen har tidligere år ikke erfart at sponsorer ikke har betalt og regner derfor inntektene som rimelig sikre, men det kan ligge en liten usikkerhet i forhold til Covid-19.

4)     Budsjett for kommende sesong

Ole-Martin Smedseng la fram budsjett for kommende sesong. Det er også er noen usikkerhetsmomenter som vil bli avklart i løpet av sommeren. Endelig budsjett oppdateres i løpet av sommeren.

5)     Fastsettelse av kontingent for neste år

Styret har foreslått å beholde kontingenten på 500 kroner per år. Årsmøtet vedtok at kontingenten holdes på 500 kroner også for neste sesong.

6)     Fastsettelse av budsjett for neste år  

Budsjettet for sesongen 2020/2021 ble vedtatt av årsmøtet med de merknadene som er beskrevet ovenfor.